ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), vedené společností: ABM REAL a. s., se sídlem V Korytech 3234, 100 00 Praha 10, IČO: 25709941, (dále jen „Správce“)

kontaktní emailová adresa: info@abmreal.cz, telefonický kontakt: 499433327

1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

2. Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

a) Zákazníci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zákazníků.

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s ohlašovací povinností nebo archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje zákazníků.

Od koho jsou údaje získávány: Samotní zákazníci.

Kdo má k údajům přístup: Oprávnění zaměstnanci dle pracovní smlouvy s místem výkonu pracovní činnosti na adrese Lyžařská 123, Špindlerův Mlýn. Dále pak externí účetní, který práci s těmito daty vykonává pouze na výše uvedené adrese.

Jak jsou data chráněna: v uzamčené a elektronickým zabezpečovacím zařízením chráněné kanceláři na adrese Lyžařská 123, Špindlerův Mlýn, přístup do prostor mají pouze zaměstnanci s místem výkonu práce na této adrese.

b) Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení.

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovní smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

Od koho jsou údaje získávány: Samotní zaměstnanci.

Kdo má k údajům přístup: Oprávnění zaměstnanci dle pracovní smlouvy s místem výkonu pracovní činnosti na adrese Lyžařská 123, Špindlerův Mlýn. Dále pak externí účetní, který práci s těmito daty vykonává pouze na výše uvedené adrese.

Jak jsou data chráněna: v uzamčené a elektronickým zabezpečovacím zařízením chráněné kanceláři na adrese Lyžařská 123, Špindlerův Mlýn, přístup do prostor mají pouze zaměstnanci s místem výkonu práce na této adrese.

c) Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů: Obrazové nahrávky bez zvukové stopy.

Účel zpracování osobních údajů: Zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru.

Právní základ zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem Správce (ochrana majetku).

Kdo má k údajům přístup: správce každé budovy (provozní), management firmy

Jak jsou data chráněna: na počítači v každé budově, přístup do počítače je zabezpečen přístupovým heslem

3. Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních a účetních služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

4. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat. Osobní údaje zaměstnanců budou vymazány po uplynutí 40 let od ukončení pracovního poměru. Osobní údaje zákazníků budou vymazány po uplynutí 10 let od ukončení plnění dle uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a Správcem případně do 3 dnů od odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce v souladu s Nařízením jiný právní důvod. Obrazové nahrávky monitorovaných prostor Správce jsou vymazávány po nejdéle po měsíci od jejich pořízení. 

Ve Špindlerově Mlýně dne 22. 5. 2018

Ing. Bohumil Španihel, CSc.

Statutární ředitel

Sídlo společnosti

Informace pro vás

Copyright © 2022 – ABM REAL. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořili Trockenmann